تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت سیستمهای اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت سیستمهای اطلاعات

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 11,800 تومان
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 47
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 14 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 47
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 1991
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10