تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته فیزیک کاربردی گرایش مواد

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیک کاربردی گرایش مواد

مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 39
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 11