تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته طراحی سازمان های دولتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته طراحی سازمان های دولتی

مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 1963
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14