تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته سیاست جنگل و اقتصاد جنگل

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیاست جنگل و اقتصاد جنگل

مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 23