تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته تاسیسات حرارتی و برودتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته تاسیسات حرارتی و برودتی

مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 8