تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته استراتژی های توسعه صنعتی

مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 41