تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته جراحی ارتوپدی یا استخوان پزشکی

مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 15