تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته آب و سازه های هیدرولیکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته آب و سازه های هیدرولیکی

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15